Dhr. Arnaud Van Praet is de voorzitter van het OCMW van Etterbeek. Hij werd in geheime stemming verkozen door en uit de leden van de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Hij leidt de activiteiten van het OCMW.

Hij zorgt voor de voorafgaande analyse en voorstellen m.b.t de zaken die aan de Raad, de Permanente Bureau en de speciale commissies worden voorgelegd. Hij roept de vergaderingen bijeen en stelt de agenda vast.

Hij is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad, de Permanente Bureau en de speciale commissies. Hij vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Hij kan niet alleen beslissen over het toekennen van hulp, behalve in geval van nood. En zelfs in dat geval, alleen binnen de grenzen vastgesteld door de wet en het huishoudelijk reglement van de Raad van Maatschappelijk Welzijn en met de verplichting om zijn beslissing ter goedkeuring voor te leggen aan de volgende speciale commissie van de Sociale Dienst.

Info en contacten