Het gebruik van deze website is onderworpen aan de aanvaarding van de algemene voorwaarden hieronder vermeld. Elke bezoeker wordt verondersteld hiervan kennis te hebben genomen en deze voorwaarden te hebben aanvaard door simpelweg zijn bezoek voort te zetten.

 

1. Recht op reproductie

Het logo en het merk "CPAS d'Etterbeek" zijn gedeponeerd en zijn eigendom van het CPAS d’Etterbeek. Hun reproductie en/of exploitatie is dus verboden, behalve indien voorafgaande toestemming is verkregen van de verantwoordelijke uitgever. Hetzelfde geldt voor de inhoud van deze website (teksten, illustraties, foto's, enz.) die bovendien beschermd zijn door auteursrecht. De bezoeker verbindt zich ertoe deze alleen voor strikt privédoeleinden te gebruiken, elk commercieel en/of publicitair gebruik is verboden.

 

2. Recht op afbeelding en privacy

Elke persoon die verschijnt op een afbeelding die op deze site wordt verspreid en die geen toestemming heeft gegeven voor het nemen van deze afbeelding of voor het gebruik ervan op deze site, kan een verzoek indienen om de afbeelding te laten verwijderen, door een beroep te doen op het recht op afbeelding of het recht op privacy. Het verzoek moet worden gericht aan de eigenaar van de site en zal worden behandeld in overeenstemming met het aangevoerde recht, waarbij de eigenaar van de site zich het recht voorbehoudt om het gezicht en/of enig ander element dat de identificatie van de persoon kan vergemakkelijken te vervagen in plaats van de afbeelding te verwijderen.

 

3. Bescherming van persoonsgegevens

Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de Belgische wet van 30 juli 2018 en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gedetailleerde en volledige informatie hierover is te vinden in het gedeelte "Privacybeleid" van de pagina van deze site gewijd aan "wettelijke vermeldingen". 

 

4. Beperking van aansprakelijkheid

4.1 Inhoud

De eigenaar en beheerder van deze site stellen alles in het werk om de inhoud zo relevant, nauwkeurig en up-to-date mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan de gebruikers tijdens hun bezoek. Alle suggesties ter verbetering en elk risico op schade kunnen aan de eigenaar of beheerder van de site worden gemeld. 

4.2 Beschikbaarheid

De eigenaar en beheerder van deze site stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze te allen tijde bezocht en gebruikt kan worden. Ze kondigen vooraf geplande onderbrekingen aan, hoewel andere onderbrekingen vanwege redenen buiten hun controle niet uitgesloten kunnen worden. De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om de site op te schorten of te beëindigen om welke reden dan ook.

4.3 Links naar andere sites

Deze site bevat links naar andere websites die onder andere domeinnamen vallen en daarom onder de verantwoordelijkheid van hun respectievelijke eigenaars vallen. Bezoekers die een van deze sites bezoeken, worden uitgenodigd om de wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden met betrekking tot deze sites te lezen. Elk niet-functionerende link die leidt naar ongepaste inhoud of inhoud die de bezoeker kan schaden, kan worden gemeld aan de eigenaar of beheerder van de site.

4.4 Schadevergoeding

Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat deze site en het gebruik ervan geen schade van welke aard dan ook toebrengen aan de bezoeker en dat deze daarom geen schade lijdt. Als er toch schade zou ontstaan, zal dit niet leiden tot enige vorm van vergoeding, tenzij dit wordt opgelegd door een gerechtelijke beslissing.

 

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.