Sociale actie

1. Hoe een hulpverzoek indienen bij het OCMW ?

 

Elk hulpverzoek moet worden ingediend bij het OCMW van de gemeente waar men woont. Dit is de algemene regel.

In Etterbeek vragen wij u om tijdens de "permanenties voor nieuwe aanvragen" bij ons langs te komen op ons kantoor (Beckersstraat 4 - 1040 Etterbeek).

Permanenties voor personen van 25 jaar en ouder :

 • Maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur

Permanenties voor personen tussen 18 en 24 jaar : 

 • Dinsdag en woensdag van 13.30 tot 14.30.

 • Donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur.

Permanenties voor de opvang van Oekraïners met tijdelijke bescherming :

 • Elk dag van de week van 08.30 tot 12.30 uur.

U kunt ook ons bereiken via een elektronisch formulier of via telefoonnummers die vermeld staan op onze pagina "Hulp aan de OCMW aanvragen".

2. Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van een leefloon of gelijkwaardige sociale bijstand?

 

Ga naar onze pagina "Hulp - Leefloon en gelijkwaardige sociale bijstand".

 

3. Wat is het bedrag van het leefloon en gelijkwaardige sociale bijstand ?

 

Het bedrag varieert afhankelijk van de individuele situatie van elke aanvrager. Ze zijn vastgesteld door de wet per categorie (gezinnen ten laste, alleenstaanden, samenwonenden). 

Deze bedragen zijn beschikbaar op de website van het BIRB site 

 

4. Wat is het Individueel Project voor Maatschappelijke Integratie (IPMI) ?

 

Het IPMI of Individueel Project voor Maatschappelijke Integratie is een contract tussen het OCMW en de persoon die een leefloon krijgt.

Dit contract bevat de doelstellingen die de gebruiker moet bereiken en de begeleiding die het OCMW zal bieden.

Het kan gaan om een beroepsproject (zoals het volgen van het volgen van een opleiding) en/of een project voor maatschappelijke integratie (zoals het vinden van een woning of het oplossen van een schuldenprobleem).

Het OCMW kan van mening zijn dat een IPMI niet nodig is in twee situaties :  

 1. als de gezondheid van de persoon het niet toelaat.
 2. om redenen van gelijkheid : bvb als de persoon studeert, voor een gehandicapt kind zorgt, enz.

   

5. Binnen welke termijn ontvang ik een antwoord op mijn hulpaanvraag ?

 

De wettelijke termijn is 30 dagen (kalenderdagen) voor de Raad van Bijstand van de Sociale Dienst om een beslissing te nemen. Het OCMW heeft 8 dagen om u van deze beslissing op de hoogte te stellen.

 

6. Waanneer worden de leeflonen die door het OCMW zijn toegekend betaald ?

 

Betalingen worden maandelijks achteraf gedaan.

De eerste betaling moet plaatsvinden binnen vijftien dagen na de beslissing.

 

 

Energie

1. Kan het OCMW mij informeren en/of helpen als ik niet ingeschreven ben bij het OCMW? 

 

Ja. Het verkrijgen van antwoorden en advies over energievraagstukken is een dienst die het OCMW beschikbaar stelt aan ALLE inwoners van Etterbeek.

 

2. Ik kan mijn energierekeningen niet meer betalen. Wat zijn de mogelijkheden voor hulp bij het OCMW ?

 

 • Wij helpen u de inhoud van een factuur te begrijpen en controleren samen met u of deze juist is.
 • Wij zorgen ervoor dat uw rechten worden gerespecteerd door uw leverancier.
 • Wij helpen u uw verbruik te verminderen dankzij de expertise van onze energieadviseur.
 • Wij informeren u over het sociaal tarief en de status van de beschermde klant.
 • In sommige gevallen kan onze hulp zelfs financiële tussenkomst omvatten.

   

3. Wat is het sociaal tarief en wat zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen profiteren?

 

Het sociaal tarief is een voordelig tarief voor elektriciteit en aardgas. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of netbeheerder.

Dit tarief is toegankelijk voor de meest kwetsbare personen. Sinds de energiecrisis blijven de voorwaarden evolueren om burgers in staat te stellen de stijgende prijzen het hoofd te bieden.

Het OCMW staat ter beschikking van alle inwoners van Etterbeek om hun situatie te analyseren en hun toegang tot dit tarief te evalueren.

De volledige lijst van criteria is beschikbaar op de website van FOD Economie 

 

4. Wat houdt de status van "beschermde klant" in ?

 

Het is bedoeld om mensen te beschermen die moeite hebben om hun elektriciteits- of gasrekeningen te betalen. De status van "beschermde klant" vergemakkelijkt de terugbetaling van de schulden van de persoon bij zijn leverancier.

Het stelt de persoon in staat om te profiteren van een sociaal leveringstarief dat lager is dan het commerciële tarief van de leverancier, dat het regionale sociale tarief wordt genoemd.

Dit tarief is, met een lichte verschil in belastingheffing, praktisch gelijk aan het bekendere federale sociale tarief.

Volledige en up-to-date informatie is beschikbaar op de website van Social Energie.

 

 

Gezondheid

1. Wat is een medische kaart ?

 

Ga naar de pagina Hulp - Gezondheid

 

2. Heb ik toegang tot bepaalde paramedische zorg en apparatuur met de medische kaart?

 

Na sociaal onderzoek en beslissing van het comité kan het OCMW uw paramedische kosten op zich nemen.

 

3. Vervangt de medische kaart de behoefte aan een ziektekostenverzekering?

 

Nee, de medische kaart vervangt geen ziektekostenverzekering. Als u niet verzekerd bent, zal uw maatschappelijk werker u helpen om uw situatie te regelen.

 

4. Kan ik de medische kaart van iemand anders gebruiken of de mijne uitlenen?

 

Nee. Een medische kaart is persoonlijk. Alleen de houder en/of de personen die op de kaart zijn vermeld, kunnen deze gebruiken.

LET OP: Het gebruik van de medische kaart van iemand anders kan gevaarlijk zijn (allergieën, verschillende bloedgroepen...)

 

5. Wat is Dringende Medische Hulp (DMH)?

 

Dringende medische hulp is hulp die bedoeld is voor personen zonder wettig verblijf die niet over de nodige middelen beschikken om toegang te krijgen tot gezondheidszorg, of het nu gaat om preventieve, curatieve of palliatieve zorg. 

Dit is de enige vorm van hulp die door de OCMW's wordt verleend aan personen die illegaal op het grondgebied verblijven. 

In het kader van dringende medische hulp en op vertoon van een attest dat de urgentie van de zorg certificeert, kan het OCMW u de kosten van medicijnen vergoeden of een verzoek indienen voor de vergoeding van medische, paramedische of ziekenhuiskosten.

 

6. Moet de tussenkomst van het OCMW voor wat gedekt is door de medische kaart worden terugbetaald ?

 

Het OCMW zal alleen geld terugvorderen in geval van vastgestelde fraude of onvolledige verklaring.

 

 

Studenten

1. Wie wordt beschouwd als student in de wetgeving betreffende OCMW's?

 

Volgens de wetgeving betreffende OCMW's is een student iemand die voltijds of gelijkgestelde studies begint, volgt of hervat.

Lijst van types van voltijdse onderwijsvormen:

 • Secundair onderwijs
 • Hoger niet-universitair onderwijs
 • Hoger universitair onderwijs

Lijst van gelijkgestelde onderwijsvormen:

 • Secundair onderwijs in alternerende opleiding voor de Franse Gemeenschap.
 • Leerovereenkomsten in de middenstand
 • Dagopleidingen georganiseerd door het onderwijs voor sociale promotie die leiden tot een certificaat.

Lijst van onderwijsvormen die NIET toelaten om als student erkend te worden door OCMW's:

 • Cursussen voor sociale promotie
 • Opleidingen in avond- of weekendonderwijs
 • Cursussen gevolgd als vrije leerling
 • Cursussen via afstandsonderwijs
 • Kwalificerende opleidingen

   

2. Ik woon alleen en ontvang een gezinsbijslag. Kan ik toch hulp krijgen van het OCMW?

 

Ja, het OCMW kan u helpen. Het moet echter het bedrag van de gezinsbijslag aftrekken van het bedrag waarop u recht heeft met een leefloon.

 

3. Worden mijn ouders op de hoogte gesteld als ik hulp vraag aan het OCMW ?

 

Zolang een student na de meerderjarigheid nog recht heeft op gezinsbijslag, zal het OCMW een onderzoek uitvoeren bij uw onderhoudsplichtigen.

In sommige uitzonderlijke situaties (conflicten, redenen van billijkheid ...), en op beslissing van het centrum, zullen uw ouders nooit op de hoogte worden gebracht.

 

4. Ik heb de mogelijkheid om een studiebeurs te ontvangen. Wordt het bedrag van mijn leefloon of equivalent daarvan door het OCMW verminderd ?

 

Nee, studiebeurzen worden niet beschouwd als inkomen en worden dient afgetrokken van het leefloon als u er recht op heeft.

Echter, de studiekosten die u ontvangt, worden beschouwd als een voorschot op de beurs en moeten dus worden terugbetaald bij ontvangst ervan.

5. Ik ben verhuisd en heb van gemeente veranderd tijdens mijn studie. Moet ik de procedure opnieuw starten bij het OCMW van mijn nieuwe gemeente ?

 

Nee, wanneer je student bent, en gedurende de gehele ononderbroken duur van je studie, blijf je geholpen worden door het OCMW van de gemeente waar je was ingeschreven aan het begin van je studie.

 

 

Schuldbemiddeling

Ik heb problemen om mijn rekeningen te betalen en mijn schulden af te lossen, maar ik ben niet ingeschreven bij het OCMW. Kan het OCMW mij helpen ?

 

Ja, de dienst "schuldbemiddeling" is een begeleidingsdienst die beschikbaar is voor alle inwoners van Etterbeek bij het OCMW.

Wat we NIET kunnen doen : 

 • Het bedrag van uw schulden overnemen.

 • Op zoek gaan naar een bedrijf of financiële instelling die bereid is om een lening te verstrekken om al uw schulden te consolideren.