Dit website en de inhoud ervan zijn eigendom van het OCMW van Etterbeek en vallen onder de Belgische en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Tenzij anders vermeld, is de houder van de rechten de eigenaar of beheerder ervan. Het gebruik ervan is onderworpen aan een reeks voorwaarden die volledig te raadplegen zijn op deze site en die we u uitnodigen om voorafgaand aan elke navigatie zorgvuldig te lezen. Door deze site te betreden, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

1. Presentatie en doel van de site

De website van het OCMW van Etterbeek is een informatie- en communicatietool gericht op het publiek en elke andere persoon die privé of professioneel geïnteresseerd is in de activiteiten en actualiteit van het OCMW van Etterbeek.

De op deze site gepubliceerde informatie is van algemene aard. Ze beoogt geen specifieke of persoonlijke situatie en kan dus niet worden beschouwd als juridisch, professioneel of persoonlijk advies aan de gebruiker. Voor persoonlijk en specifiek advies met betrekking tot uw situatie, richt u zich tot de bevoegde cel binnen het OCMW. 

De informatie en documenten die op deze site beschikbaar zijn, kunnen niet worden beschouwd als een authentieke weergave van de officieel aangenomen teksten.

 

2. Contactgegevens

Eigenaar

OCMW Etterbeek

Beckersstraat, 4 – 1040 Etterbeek

02/627.22.57

infos@cpas-etterbeek.brussels

Ondernemingsnummer: 212347252

Toezichthoudende autoriteit: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verantwoordelijke uitgever

Arnaud Van Praet - Voorzitter van het OCMW van Etterbeek.

Beckersstraat, 4 - 1040 Etterbeek

Ontwikkeling & Hosting

Caravane Media

Jules Maloulaan, 45 - 1040 Etterbeek

info@caravanemedia.com

Bij technische problemen, als u onjuiste of onnauwkeurige informatie opmerkt of voor alle mogelijke opmerkingen of suggesties met betrekking tot de inhoud of presentatie van deze website, kunt u contact opnemen met de communicatiedienst van het OCMW van Etterbeek per telefoon (02/627.23.60) of via e-mail (communication@cpas-etterbeek.brussels

 

 

3. Privacybeleid

Deze website werd ontwikkeld en wordt beheerd met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, met name de Belgische wet van 30 juli 2018 en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het OCMW van Etterbeek behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid te wijzigen overeenkomstig de evolutie van de wetgeving en de verwerking van persoonsgegevens. 

 

3.1 Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze kleine computerbestanden, ook wel "trackers" genoemd, maken het mogelijk om het gedrag van gebruikers te analyseren tijdens hun bezoek voor statistische doeleinden en om hun ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door de navigatie op de site te optimaliseren of bepaalde instellingen met betrekking tot de voorkeuren van de gebruiker aan te passen.

Deze cookies stellen ons niet in staat u te identificeren, ze zijn niet gekoppeld aan enige gegevens met betrekking tot personen en zullen nooit worden gebruikt voor het opstellen van een profiel.

Bij het openen van deze website verschijnt automatisch een informatiebalk om de bezoeker op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van deze cookies en om zijn toestemming te verkrijgen voor hun gebruik. De bezoeker heeft dan de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten door op "weigeren" te klikken, maar sommige functies van de site kunnen in dat geval niet optimaal worden uitgevoerd.

 

3.2 Verwerking van persoonsgegevens

De eigenaar van deze site kan verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, met name die onderworpen zijn aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

3.2.1 Soorten gegevens en verzamelingswijze

De op deze site verzamelde gegevens worden met stilzwijgende toestemming van de betrokken personen verzameld, op hun initiatief bij het invoeren van formulieren die zij zelf besluiten in te vullen. Deze gegevens hebben hoofdzakelijk betrekking op de identiteit, de status of de burgerlijke staat van de betrokken personen: naam, voornaam, leeftijd, geslacht, contactgegevens (postadres, telefoonnummer, e-mailadres), enz.

 

3.2.2 Gebruik en delen van gegevens

De op deze site verzamelde gegevens hebben als voornaamste doel om het OCMW van Etterbeek in staat te stellen te reageren op de verzoeken waarvoor ze zijn ingediend. Aangezien het verkrijgen van deze gegevens in het algemeen onontbeerlijk is voor het OCMW om deze doelstellingen te verwezenlijken, kan zij er precies omdat de betrokken personen ermee hebben ingestemd deze te verstrekken, effectief aan werken. 

Naast de verwerking van de specifieke verzoeken waarmee ze verband houden, kunnen deze gegevens door het OCMW van Etterbeek worden gebruikt om de volgende doelstellingen te vervullen:

- Productie van statistieken (algemene en anonieme) met als doel bijvoorbeeld een globaal overzicht te krijgen en bepaalde trends op lokaal niveau te identificeren in een reeks gebieden die verband houden met de bevolking;

- Proactieve communicatie van nieuwe informatie met betrekking tot een specifiek onderwerp aan personen die tijdens het verstrekken van hun gegevens hun interesse hiervoor hebben getoond;

- De gegevens die op deze site worden verzameld, worden alleen intern gedeeld tussen bepaalde ambtenaren van de administratie in het kader van hun taken. In sommige gevallen zoals voorzien door de wet, kunnen ze ook worden gedeeld met andere overheidsinstanties.

 

3.2.3 Bewaartermijn

Wanneer een persoon via deze site gegevens verstrekt die hem of haar betreffen, stemt hij of zij er expliciet mee in dat deze gegevens worden bewaard in een database beheerd door het OCMW van Etterbeek.

 

3.2.4 Rechten van de betrokkene

De volledige definitie van deze rechten kan worden geraadpleegd in de officiële tekst met betrekking tot de AVG. Sommige van deze rechten zijn alleen van toepassing afhankelijk van de wettelijke basis van de verwerking en/of kunnen beperkingen kennen die zijn vastgesteld door de AVG of door de wet van 30 juli 2018. Hiermee wordt rekening gehouden bij de behandeling van verzoeken.

Recht om toestemming in te trekken (Art. 7 - § 3 AVG)

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, heeft deze laatste het recht om zijn of haar toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór deze intrekking is uitgevoerd.

Recht van toegang (Art. 15 AVG)

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te vernemen of zijn of haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, wanneer dat het geval is, toegang te krijgen tot die gegevens, alsmede informatie te verkrijgen over de gegevens, de verwerking en de andere rechten die kunnen worden uitgeoefend.

 

Recht op rectificatie (Art. 16 AVG)

De betrokken persoon heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie te verkrijgen van hem betreffende onnauwkeurige persoonsgegevens en om, rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden, aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op vergetelheid (of "recht om vergeten te worden" - Art. 17 van de AVG)

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden gewist. 

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG)

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer de verwerking is beperkt, mogen persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor bepaalde specifieke redenen. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 van de AVG)

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om hem betreffende persoonsgegevens die hij aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, en heeft hij het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. 

Recht van bezwaar (Art. 21 van de AVG)

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om zich om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, waaronder profilering. 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering (Art. 22 van de AVG)

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hem heeft of hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft. 

 

3.2.5 Functionaris voor gegevensbescherming

Iedere persoon die het voorwerp uitmaakt van de verwerking van persoonsgegevens onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uitgevoerd door het OCMW van Etterbeek kan contact opnemen met zijn functionaris voor gegevensbescherming met betrekking tot vragen over de verwerking van deze gegevens en de uitoefening van de rechten die hem worden toegekend door de AVG.

De functionaris voor gegevensbescherming kan ook worden gecontacteerd om een inbreuk op persoonsgegevens te melden of om een klacht in te dienen over een verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd door het OCMW van Etterbeek.

Functionaris voor gegevensbescherming

OCMW van Etterbeek

Beckersstraat 4 - 1040 Etterbeek

dpo@cpas-etterbeek.brussels

 

3.2.6 Uitoefening van rechten en klachten

Onverminderd enige andere administratieve of juridische procedure kan de betrokken persoon een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit als hij van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens hem betreffende een schending van de AVG vormt.

Iedere persoon die een klacht wenst in te dienen, moet zich richten tot de Belgische toezichthoudende autoriteit of een andere toezichthoudende autoriteit afhankelijk van zijn gebruikelijke verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of de plaats waar de schending zou zijn begaan.

Toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming

Persstraat 35 - 1000 Brussel

02 274 48 00 - 02 274 48 35 - contact@apd-gba.be

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

De website van het OCMW van Etterbeek is gerealiseerd met de steun van de GGC.

Logo Commission communautaire commune